Advisors

National Policy Advisors to the President

The Office of the President shall have a maximum of 90 national policy advisors (currently 61) serving in honorary positions. They shall be appointed by the president to provide opinions and render advice to the president, and their term of office shall not exceed that of the president.

 • Rebecca King-ying, Wang
 • Wang Mao-hsiung
 • Bai Jeng-hsien
 • Chu Wu-hsien
 • Chiang Chun-nan
 • Ho Mei-yueh
 • Ho Li-Hsing
 • Wu Jyng-jyi
 • Wu Bao-tien
 • Lee Shen-Yi
 • Lee Ching-lung
 • Lu Tzu-chang
 • Lu Hsin-ming
 • Lee Maw-sheng
 • Chun Chiu
 • Shen Kuo-jong
 • Lin Ming-Dien
 • Shin-min, Shih
 • Chao-hsien, Shih
 • Chi Cheng
 • Chi Guo-chung
 • Hu Ching-hsien
 • Hsu Chung-jen
 • Chin Chia-hung
 • Wong Chin-chu
 • Kang Yi-shen
 • Chang Chia-chung
 • Chang King-hua
 • Chang Chiou-hai
 • Chang Chuen Sue
 • Chang Fu-mei
 • Chuan Wei-chou
 • Chen Ding-shinn
 • Chen Mao-ren
 • Chen Chung-hsin
 • Chen Jer-fang
 • Chen Chin-tsai
 • Tseng Kuei-hi
 • Tzeng Shun-ren
 • Tang Wen-wan
 • Huang Tien-Lin
 • Huang Cheng-kuo
 • Huang Chunming
 • Huang Huang-hsiu
 • Huang Kun-hu
 • Huang Kun-bin
 • Ng Nisuan
 • Jan Hung-tze
 • Liao Chuang-ping
 • Liu Chao-hui
 • Cheng Mao-zao
 • Cheng Ching-hsiang
 • Lu Po-Chi
 • Shiau Ondine
 • Lai Chung-sheng
 • Lai Yeh-yen
 • Hsieh Ching-chih
 • Yen Chih-fa
 • William J.K. Lo
 • Yen Tsun-Tai
 • Ku Chung-hua